Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów znajduje się w materiałach dodatkowych do strony (pod menu głównym). 

 

Zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody z wnioskiem o uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew / krzewów może wystąpić posiadacz nieruchomości (jeśli nie jest właścicielem, do wniosku dołącza się zgodę właściciela) albo właściciel urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego (jeżeli drzewa / krzewy zagrażają funkcjonowaniu tych urządzeń).

 

Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów nie jest wymagane w odniesieniu do:

 • krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m2;
 • krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni;
 • drzew, których obwód pnia na wysokości 130 cm nie przekracza:
  • 100 cm - dla topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego i srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
  • 50 cm - dla pozostałych gatunków drzew;
 • drzew / krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 • drzew / krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego;
 • drzew / krzewów na plantacjach lub w lasach w rozumieniu ustawy z 28 września 1991 r. o lasach;
 • drzew / krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni;
 • drzew / krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu z obszarów położonych między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, z wału przeciwpowodziowego i terenu w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału;
 • drzew / krzewów, które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, utrudniają eksploatację urządzeń kolejowych albo powodują tworzenie na torowiskach zasp śnieżnych, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;
 • drzew / krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu ze względu na potrzeby związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych;
 • drzew / krzewów usuwanych z obszaru parku narodowego lub rezerwatu przyrody nieobjętego ochroną krajobrazową;
 • drzew / krzewów usuwanych w ramach zadań wynikających z planu ochrony lub zadań ochronnych parku narodowego lub rezerwatu przyrody, planu ochrony parku krajobrazowego, albo planu zadań ochronnych lub planu ochrony dla obszaru Natura 2000;
 • prowadzenia akcji ratowniczej przez jednostki ochrony przeciwpożarowej lub inne właściwe służby ustawowo powołane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia;
 • drzew / krzewów stanowiących złomy lub wywroty usuwanych przez:
 • jednostki ochrony przeciwpożarowej, jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, właścicieli urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego, zarządców dróg, zarządców infrastruktury kolejowej, gminne lub powiatowe jednostki oczyszczania lub inne podmioty działające w tym zakresie na zlecenie gminy lub powiatu,
 • inne podmioty lub osoby, po przeprowadzeniu oględzin przez organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa / krzewu, potwierdzających, że drzewa lub krzewy stanowią złom lub wywrot;
 • drzew / krzewów należących do gatunków obcych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 120 ust. 2f.

Dodatkowe zezwolenie trzeba uzyskać, jeżeli drzewa lub krzewy:

·         są usuwane z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków (wymagane zezwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków);

·         są siedliskiem chronionych gatunków zwierząt, roślin lub grzybów (wymagana zgoda regionalnego lub generalnego dyrektora ochrony środowiska);

·         są usuwane z obszaru objętego formą ochrony przyrody  np. pomnik przyrody;

Kogo dotyczy,

Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz osoby fizyczne.

 

Czas realizacji

Zgodnie z KPA - do jednego miesiąca od daty złożenia wszystkich wymaganych dokumentów, a w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych w terminie do dwóch miesięcy od daty złożenia wymaganych dokumentów

 

Opłaty

 

Opłata w wydanej decyzji za usunięcie drzew i krzewów - art.84 ust.1 i art.85 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody. Stawka opłaty dla drzew aktualnie wynosi 500 zł za 1 cm obwodu pnia, a dla krzewów – 200 zł za 1 m2 powierzchni.

 

Wymagane dokumenty

 • Wniosek zawierający:
  - imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza oraz właściciela nieruchomości albo właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego,
  - oznaczenie terenu, na którym rośnie drzewo lub krzew – określenie numeru ewidencyjnego gruntów, nazwę ulicy, numer posesji,
  - nazwę gatunku drzewa lub krzewu przeznaczonego do usunięcia,
  - wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy,
  - obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130cm, a w przypadku, gdy na tej wysokości drzewo posiada kilka pni – obwód każdego z tych pni, natomiast gdy drzewo nie posiada pnia – obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa,
  - przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzew lub krzewów,
 • Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do władania nieruchomością, składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań
 • Oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń (dotyczy właścicieli urządzeń o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego).
 • Oświadczenie o udostępnieniu informacji, o której mowa w art. 83 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (dotyczy spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych).
 • Rysunek, mapa albo wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania działki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, określające usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości.
 • Zgoda właściciela nieruchomości, na której rosną drzewa / krzewy, o ile posiadacz nieruchomości nie jest jej właścicielem (nie dotyczy użytkowników wieczystych, spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, zarządców nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, posiadaczy nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym).
 • Dokument potwierdzający, iż osoba/y* podpisująca wniosek jest upoważniona do reprezentowania jednostki (np. KRS, uchwała o powołaniu zarządu wspólnoty mieszkaniowej).
 • W przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika, wnioskodawca dołącza oryginał lub poświadczony za zgodność z oryginałem odpis pełnomocnictwa.

 

Podstawy prawne

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r., poz. 2134 ze zm.)

 

 

Informacja Administratora – organu ochrony środowiska, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

 

Informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Marszałek Województwa Podlaskiego
  w Białymstoku, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok, tel. +48 (85) 66 54 549, e-mail: kancelaria@wrotapodlasia.pl, www.bip.umwp.wrotapodlasia.pl.
 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych, adres e-mail: iod@wrotapodlasia.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wydawania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w powyższym celu jest obowiązek prawny ciążący na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia) określony                            w art. 83b ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r.            poz. 142).

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą osoby upoważnione przez administratora danych osobowych, podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, podmioty z którymi podpisano umowy powierzenia do przetwarzania, operator pocztowy lub kurier, podmioty prowadzące archiwizację, podmioty prowadzące obsługę informatyczną. Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją lub publikowane na stronie biuletynu informacji publicznej Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa
  archiwizacji.
 3. Posiada Pani/Pan:
  1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
  2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych w zakresie, który nie zmienia wypowiedzi oraz nie narusza integralności nagrania;
  3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
  4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 4. Nie przysługuje Pani/Panu:
  1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. a, b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
  3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wydawania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia.

 

Załączniki do treści

Dodana: 9 luty 2016 11:17

Zmodyfikowana: 12 lipiec 2018 13:49